Persondataloven

Privatlivs politik

1. Opbevaring og opbevarings-periode

Basses Transport ApS opbevarer personoplysningerne i vores egen arkiver.

Samarbejdet med vores leverandører er indgået på baggrund af en skriftlig databehandleraftale, som blandt andet beskriver rammerne for, i hvilket omfang databehandleren må behandle personoplysningerne, samt de sikkerhedskrav der gælder for databehandleren. Databehandleraftalerne overholder således kravene i persondatalovgivningen.

Basses Transport ApS opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet. Kunders personoplysninger og oplysninger som kunder videregiver på egne kunders vegne, opbevares så længe, at der fortsat består et kundeforhold/samarbejde. Personoplysninger om kunder og de oplysninger som kunden har videregivet til Basses Transport ApS koncernen slettes senest to år efter kunden sidst har været aktiv. Bogførings-materiale slettes dog først efter 5 år.

2. Videregivelse af personoplysninger

Hvis den bestilte ydelse kræver brug af underleverandører, videregiver Basses Transport ApS oplysninger som du selv har afgivet til Basses Transport ApS, om dig selv og om dine kunder, således at underleverandøren kan levere sin ydelse. Kunder skal selv orientere om denne videregiveles til deres egne kunder. Du vil, ved henvendelse, altid blive orienteret om, hvilke underleverandører vi benytter til udførelsen af den aftalte levering

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Basses Transport ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og virksomheden har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

4. Registreredes rettigheder

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Basses Transport ApS er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os.

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os. Ud over dette har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Se klagevejledning på www.datatilsynet.dk