Hamdelsbetingelser

.

HANDELSBETINGELSER OG GENERELLE VILKÅR.

Nedenstående betingelser, er gældende fra 1. januar 2020.

Emballage: Afsender skal udføre indpakningen i en lukket, robust emballering, som opfylder de krav, indholdet og transporten stiller. Undlader afsender dette, sker transporten på afsenders risiko.

Afsenders forpligtigelser: Afsender er ansvarlig for at alle oplysninger som er angivet på fragtbrevet, og angivelse af forsendelsens indhold i særdeleshed, er korrekte. Endvidere skal der angives modtager oplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land og telefon nr). 
Der kan ikke leveres til en postboks.

Fakturering: Faktureringen sker på uge basis, med 8 dage netto.

2. Fakturering/rykker procedure:

2.1. Faktura udsendes.

2.2. Hvis betalingen ikke sker, udsendes 10 dage efter en betalingspåmindelse.

2.3. Efter yderligere 10 dage, udsendes Rykkerfaktura 1, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. + renter

2.4. Efter yderligere 10 dage, udsendes Rykkerfaktura 2, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Hertil kommer også rentetikskrivning. Renten udgør 1,2% pr. påbegyndt måned. I forbindelse med denne rykker.

2.5. Efter yderligere 10 dage, foretages indberetning til RKI.

2.6. Kun virksomheder godkendt af Basses Transport ApS, kan modtage kredit. Privat kunder kan ikke opnå kredit, kontant betaling modtages ikke men visadankort modtages.

2.7. Der bliver opkrævet olietillæg, hvilket varierer alt efter brændstofpriserne. Per 1. januar 2020 er den på 8%. Hvis den bliver ændret, vil det fremgå i handelbetingelserne og kunder bliver informeret med en måneds varsel.

2.8. Ved udsendelse af betalingspåmindelsen lukker Basses Transport ApS endvidere for kontoen - således at kørsel ikke kan foretages.

3. Reklamation: Reklamationer vedrørende fakturering skal fortages inden 5 dage fra fakturadato.

4. Told og dokumentation: Det er afsenders pligt at sørge for den fornødne dokumentation og toldpapirer, samt at disse er fyldestgørende for lande udenfor EU.

5. Undersøgerseslet: Afsender accepterer, at Basses Transport ApS eller enhver offentlig myndighed, inklusive toldmyndigheder, til enhver tid har ret til at undersøge forsendelser som er overladt i Basses Transport ApS varetægt.

6. Tab og Skade: Basses Transport ApS er ansvarlig for tab og materiel skade, der påføres forsendelser, undtagen i tilfælde af fejl, som kan tilskrives afsender eller modtager, force majeure, iboende defekter ved den transporterende vare eller utilstrækkelig emballering, hvilke forhold frigør Basses Transport ApS ansvar. Alle vores vogne er godsforsikret. Basses Transport ApS ansvar begynder, når pakken overdrages til befordring. Vores ansvar ophører, når pakken udleveres til modtageren, mod kvittering, på den af afsender opgivne modtageradresse. Forsendelser leveres til modtagerens adresse, men ikke nødvendigvis til en navngiven person.

Erstatningens størrelse og beregning: Vores erstatningsansvar for tab eller beskadigelse er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse, begrænset til kr. 5.000,-. Erstatningen beregnes altid på grundlag af forsendelsens nettoværdi, dvs. forsendelsens kostpris uden avance og moms. 

7. Hvad er Basses Transport ApS ikke erstatningsansvarlig for?

7.1.. Følgeskader: Basses Transport ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader.